ที่ตั้ง
 
     โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ 53100 
     โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ 2472 ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลน้ำไคร้ (โรงเรียนวัดนากล่ำ ) เปิดสอน ป.1-ป. 3โดยอาศัย
ศาลาการเปรียญวัดนากล่ำ  จนถึงปี  พ.ศ.2503  ได้ย้ายมาทำการสอนที่อาคารหลังใหม่ในพื้นที่ใหม่  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2503
วันที่ 1มกราคม 2519   ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้โรงเรียนบ้านนากล่ำเป็น “ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ" ประจำอำเภอน้ำปาด

คำขวัญ   
     มีคุณธรรม  นำวิชาการ  งานกีฬาเด่น  เน้นชุมชน

ปรัชญา
    วิชชา  อัคคะ  ปัญญา  วหัง    ความรู้  สู่ปัญญา  ที่ล้ำเลิศ

สีประจำโรงเรียน
                 "  แดง -   เหลือง "

อักษรย่อของโรงเรียน
            ประถม       "  นก. น. "
            มัธยม        " ม.นก.น."

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

           โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ  ตั้งอยู่ที่บ้านนากล่ำ  หมู่ที่ 2   ตำบลน้ำไคร้  อำเภอน้ำปาด  จังหวัด อุตรดิตถ์  มีพื้นที่ (ที่ราชพัสดุ) ทั้งหมด 21 ไร่ 
โดยแยกเป็นส่วนดังนี้

 1. สนามฟุตบอลมาตรฐาน  พร้อมลู่วิ่ง  400  เมตร  จำนวน  4  ไร่
 2. สนามฟุตบอลเล็ก  สนามแฮน์บอล  สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเล่ย์บอล  และสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  จำนวน  6  ไร่
 3. ที่ปลูกสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  จำนวน  4  ไร่
 4. ที่ปลูกไม้ยืนต้น  จำนวน   3   ไร่
 5. ที่ทำแปลงเกษตร  จำนวน   2   ไร่
 6. สระเลี้ยงปลา  จำนวน   2   ไร่

อาคารเรียน

 1. อาคารเรียน  กองสลากกินแบ่ง  แบบ  008  จำนวน  4  ห้องเรียน
 2. อาคารเรียนแบบ  สปช. 103/26  3  ห้องเรียน
 3. อาคารเรียนแบบ  สปช. 103/26  3  ห้องเรียน

             รวมห้องเรียน - ใช้การได้ 10  ห้องเรียน

สภาพทางภูมิศาสตร์
      โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ  อยู่ในเขตพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา 
             ทิศเหนือ  ติดต่อถนนสายน้ำปาด – แสนขัน
             ทิศใต้       ติดต่อกับลำน้ำคลองตรอน
             ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านวังผาชัน
             ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านวังผาชัน

ลักษณะภูมิประเทศ
     โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ เป็นพื้นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา  ด้านทิศใต้มีลำน้ำคลองตรอนไหลผ่าน  มีภูเขาที่ไม่สูงมากนักล้อมรอบ 
และมีป่าไม้เบญจพรรณ

ลักษณะภูมิอากาศ
      ร้อนชื้นในฤดูฝน  หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว  สภาพอากาศทั่ว ๆ ไปอยู่ในเกณฑ์ดี

การคมนาคม
โดยรถโดยสารประจำทาง สายน้ำปาด - แสนขัน  ทางหลวงหมายเลข 1047  และ รถส่วนตัว  การเดินทางสะดวก  ปลอดภัย

การติดต่อสื่อสาร

 1.  ทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-5582-4256 
 2.  องค์การสื่อสารไปรษณีย์แห่งประเทศไทย
 3.  E-mail address : nagom@thaimail.com
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป   วิสัยทัศน์/พันธกิจ   ข้อมูลบุคลากร   ข้อมูลนักเรียน   หนังสือราชการ/คำสั่ง    หนังสือ E-office    webbord


ออกแบบและจัดทำโดย
โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ  อำเภอน้ำปาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำไคร้  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  53100
โทรศัพท์ 0-5582-4256    E-mail : nagum@thaimail.com
ติดต่อ Webmaster E-mail : nagum@thaimail.com

การแสดงผลขนาด 1024x768  pixels

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ